تصویر لودر

وظایف و اختیارات

 

۱- برآورد نیروی پرستاری مورد نیاز در بیمارستانهای تابعه و اعلام به مسئولین ذیربط

۲- کنترل و نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در انجام امور پرستاری طبق دستورالعملها و شرح وظایف مربوطه و ایجاد هماهنگی در عملیات پرستاری مراکز تابعه

۳- رهبری وهدایت روسای پرستاری مراکز تابعه

۴- تشکیل کمیته های کنترل کیفیت مراقبت پرستاری و همکاری به عنوان عضو در کمیته های مختلف

۵- نظارت بر اجرای مراقبت ها بر اساس استانداردهای پرستاری

۶- شرکت در انجام و اجرای طرح ها و برنامه های تحقیقاتی و پیشنهادات، بمنظور بهره وری کامل از نیروهای موجود کادر پرستاری واحدهای تابعه

۷- همکاری و هماهنگی با دفتر پرستاری وزارت متبوع در تدوین آئین نامه های پرستاری

۸- نظارت و سرپرستی، راهنمائی و تعیین خط مشی جهت کارشناسان دفتر، مدیران پرستاری و در صورت لزوم کادر پرستاری مراکز تابعه

۹- هماهنگی و همکاری متقابل با فعالیتهای مراکز تابعه و دانشکده های پرستاری

۱۰- بررسی و برآورد نیازهای آموزشی ضمن خدمت و ایجاد تسهیلات بمنظور شرکت پرسنل در کنفرانسها و سمینارها و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی

۱۱- بازدیداز مراکز و گزارش پیشرفت فعالیتها و مشکلات پرستاری به مقام مافوق

۱۲-کسب اطلاعات در خصوص آخرین پدیده های علمی پرستاری و پیاده نمودن الگوهای مطلوب در سطح دانشگاه

۱۳- تهیه و تنظیم برنامه های تحقیقاتی جهت افزایش بهره وری و ارتقاء کیفی مراقبت از بیمار و بهبود مستمر برنامه های آموزشی( تحقیقات کارشناسان ارشد)

۱۴- تشکیل جلسات با مدیران پرستاری بمنظور توجیه اهداف، قوانین و مقررات و آئین نامه های اجرائی پرستاری

۱۵- ارزشیابی کارشناسان دفتر و مدیران پرستاری بیمارستانها و مراکز تابعه

۱۶- عزل ونصب مدیران پرستاری مراکز تابعه و نظارت بر عزل و نصب سوپروایزرین و سرپرستاران مراکز تابعه

۱۷- مصاحبه و بررسی درخواستهای استخدامی، انتقالی، بازنشستگی و بازخریدی کادر پرستاری

۱۸- بررسی درخواستهای مسافرتهای خارج از کشور کادر پرستاری جهت انجام تحقیقات و شرکت در کنفرانسها و فعالیتهای بین المللی و ادامه تحصیلات تکمیلی و ماموریتها ی آموزشی و فرصتهای مطالعاتی

۱۹- نظارت بر حسن اجرای آئین نامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس

۲۰- رسیدگی به شکایات و مسائل و مشکلات کادر پرستاری

۲۱- بررسی، نظارت و پیشنهادات در خصوص تغییرات در تشکیلات سازمانی کادر پرستاری مراکز تابعه

۲۲- نظارت بر تهیه و تنظیم، جمع آوری آمار و اطلاعات پرسنل پرستاری و تختهای موجود و فعال مراکز تابعه

۲۳- مصاحبه جهت انتخاب و تعیین محل خدمت پرسنل پرستاری استخدامی، انتقالی و …

۲۴- همکاری و هماهنگی در مواقع اضطراری با مراکز تحت پوشش ، هماهنگی با معاونت درمان و سایر مدیران و گزارش فعالیتها

۲۵- همکاری در تنظیم بودجه سالیانه

۲۶- رشد و توسعه ارائه خدمات پرستاری در سطوح مختلف جامعه

۲۷- همکاری بر حسن اجرای فعالیتهای کمیته های کنترل عفونت در مراکز درمانی

۲۸- همکاری و نظارت در صدور پروانه اشتغال به کار پرستاران

۲۹- بررسی مسائل و مشکلات رفاهی کادر پرستاری و ارائه راهکارها به مسئولین ذیربط

۳۰- برگزاری مراسم به مناسبت های مختلف

فهرست