نام و نام خانوادگی: زهرا نجفی

سمت مورد تصدی: کارشناس مسئول واحد پرستاری دانشکده

تحصیلات / مدارک و رشته تحصیلی: کارشناس پرستاری

فهرست