تصویر لودر

نام و نام خانوادگی: ابوذر کاظمی

سمت مورد تصدی: سرپرست مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان قائم (عج)

تحصیلات / مدارک و رشته تحصیلی: لیسانس مدیریت امداد و سوانح طبیعی

فهرست