نام و نام خانوادگی: مریم احمدی

سمت مورد تصدی: کارشناس مواد خوارکی و آشامیدنی

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

فهرست