🔰 برگزاری کمیته نشر معاونت آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده

کمیته نشر معاونت آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به ریاست دکتر الهه عزتی رئیس دانشکده تشکیل شد

🔺 در این جلسه که دکتر مجید براتی معاون آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و اعضای هیئت علمی دانشکده حضور داشتند؛ در خصوص پیشنهادات مطروحه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

تعداد بازدید کل: 41 

تعداد بازدید کل: 42 , تعداد بازدید روزانه: 2 

فهرست