🔰 برگزاری مانور لحظه صفر پدافند غیرعامل

◀️ به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث دانشکده، پیش از ظهر روز گذشته مانور لحظه صفر پدافند غیر عامل در دانشکده برگزار شد.

🔷 این جلسه که به ریاست مدیر حوادث دانشکده برگزار شد، سناریو برای افراد حاضر بازخوانی شده و هر یک از اعضا نیز به ارائه گزارش خود پرداختند.

🌀 روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث اسدآباد

تعداد بازدید کل: 18 , تعداد بازدید روزانه: 1 

فهرست