تصویر لودر

🔰 در مرکز وندرآباد انجام شد؛

👈👈 برگزاری جلسات آموزشی واکسیناسیون و بیماری های فشارخون، وبا و هاری جهت دانش آموزان، کارکنان جهاد کشاورزی، معلمین و مراجعین خانه بهداشت توسط بهورزان مرکز وندرآباد.

Loading

فهرست