🔰 بازدید جامع اعتبار بخشی بیمارستان حضرت قائم(عج)

♻️ در راستای بازدید جامع اعتبار بخشی در راستای تطابق فرایندها و عملکرد بیمارستان حضرت قائم(عج) با استانداردها، ارزیابی از واحد‌های مختلف بیمارستان توسط ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد

#ایران_جوان_بمان
#تکمیل_واکسیناسیون
#فرزند_بیشتر_نشاط_بیشتر

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

فهرست
Skip to content