تصویر لودر

معرفی رئیس دفتر

 

نام و نام خانوادگی: مهندس مجتبی نجفی

سمت مورد تصدی: رئیس دفتر ریاست دانشکده

تحصیلات /مدارک و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

فهرست