🔰 چهارمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت

♻️ چهارمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت به ریاست دکتر الهه عزتی به عنوان رئیس قرارگاه تشکیل شد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، این جلسه با حضور دکتر عظیمی معاون بهداشتی به عنوان دبیر قرارگاه و سایر اعضا به همت گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی برگزار گردید.

🔹 در ابتدای جلسه دکتر عزتی رئیس دانشکده به ارائه مطالبی در خصوص اهمیت برگزاری قرارگاه جمعیت پرداخت و بیان کرد؛ در این جلسه نظرات اصلاحی و تکمیلی ارائه گردد.

🔹 سپس معاون بهداشتی دانشکده، عملکرد دانشکده در سال ۱۴۰۰ درخصوص برنامه جوانی جمعیت، شاخص‌های موجود و حد انتظار برنامه را برای سایر اعضاء قرائت نمود و مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی مصوبات قرارگاه قبلی را ارائه کرد و هر کدام از حاضرین نیز طبق بند مصوبه، اقدامات معاونت مربوطه را بیان نمودند.

فهرست
Skip to content