🔰 درخشش نام دانشکده علوم پزشکی اسدآباد توسط ریاست این مرکز علمی در مجامع علمی جهانی

♻️ چاپ مقاله در خصوص برررسی عوارض کرونا در افراد مصرف کننده قلیان (چاپ در کشور فرانسه با افیلیشن شهرستان اسدآباد) توسط خانم دکتر الهه عزتی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

فهرست
Skip to content