معرفی ریاست دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: ایرج صالحی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی پزشکی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

مرتبه علمی: استاد

سمت مورد تصدی: رئیس دانشکده

پست الکترونیک: irsalehi@yahoo.com

رزومه فعالیت های علمی و پژوهشی

فهرست