نام و نام خانوادگی: دکتر ساحل قبادی

سمت مورد تصدی: مدیر غذا و دارو دانشکده

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: دکترای دارو سازی

فهرست