تصویر لودر

نام و نام خانوادگی: دکتر رسول اسدی منش

سمت مورد تصدی:  سرپرست مدیریت غذا و دارو دانشکده

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: دکترای دارو سازی

فهرست