جلسه شورای آموزشی بیمارستان

🔰 جلسه شورای آموزشی بیمارستان حضرت قائم(عج) به ریاست دکتر الهه عزتی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد برگزار شد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، این شورا با حضور ریاست بیمارستان، اعضای هیئت علمی و دیگر اعصای شورا در دفتر رئیس بیمارستان تشکیل گردید.

🔹 در این جلسه، چگونگی حضور دانشجویان عرصه پرستاری در ترم جدید، بهسازی و توسعه فضاهای آموزشی بیمارستان و برخی مسائل آموزشی در حیطه دانشجویان مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

#تداوم_رعایت_شیوه_نامه_های_بهداشتی
#تکمیل_واکسیناسیون
#کرونا_در_کمین_است
#ایران_جوان_بمان
#فرزند_بیشتر_نشاط_بیشتر

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

فهرست
Skip to content