تصویر لودر

نام و نام خانوادگی: فرهاد چگینی علی آبادی

سمت مورد تصدی: مسئول بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناس  بهداشت محیط

فهرست