تصویر لودر
۱- تاریخ مراجعه شما به مرکز:
۴- میزان پاسخگویی به درخواست شما:
۵- برخورد و همکاری کارکنان با شما:
۶- میزان سرعت در انجام کار:
۷- میزان دقت در انجام کار:
۸- امکانات رفاهی برای مراجعین:
۹- مجموع ارزیابی شما از مرکز: