تصویر لودر

پاسخگویی به شکایات

تعریف:

پاسخگویی به درخواست احقاق حق شهروندان از نقص یا نقض قوانین ومقررات و عدم اجرای ضوابط در مقایسه با استانداردهای خدمات عمومی.

اهداف:

 • ارتقاء سطح پاسخگوئی واحدهای تابعه به کارکنان و ارباب رجوع
 • افزایش میزان رضایتمندی شهروندان از طریق پاسخگوئی سریع ، به موقع و جامع
 • توسعه و بهبود استانداردهای ارائه خدمات
 • سیاست گذاری برای کاهش عوامل بروز نارضایتی از طریق مستند سازی ، طبقه بندی و اولویت بندی شکایات واصله
 • تجزیه و تحلیل و بازنگری کارآمدی قوانین و مقررات و ضوابط اجرائی مورد عمل در واحدهای تحت پوشش
 • آسیب شناسی سازمانی و رفع نقاط ضعف از طریق تجزیه و تحلیل شکایات
 • پاسخگو نمودن واحدهای تابعه دانشگاه در مقابل شکایات شهروندان و کارکنان

 

شرح وظایف:

 • دریافت شکایات (تلفنی، حضوری، مکتوب، سیستمی، الکترونیکی، پیامکی، …) مراجعین ( اعم از شهروندان و یا کارکنان واحدهای تحت پوشش دانشگاه)
 • بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
 • بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل استانداری، نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کشور
 • پیگیری و اخذ نظرات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان
 • جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به ریاست دانشکده
 • پیگیری جهت اخذ پاسخ مکاتبات اداری از معاونت ها، بیمارستان، مراکز آموزشی درمانی
 • پیگیری و کارشناسی مستمر پاسخ ها و ارائه پاسخ مناسب به شاکیان
فهرست