تصویر لودر

شرح وظایف

تعریف
پاسخگویی به درخواست احقاق حق شهروندان از نقص یا نقص قوانین ومقررات و عدم اجرای ضوابط در مقایسه با استانداردهای خدمات عمومی .
اهداف
۱- توسعه اجرای استانداردها در نحوه ارائه خدمت ارباب رجوع
۲- ارتقاء سطح رضایت مندی ارباب رجوع و کارکنان
۳- ایجاد تعهد در پاسخگویی واحدهای تابعه به شکایات ارباب رجوع و کارکنان .
۴- شناسایی نقاط ضعف و نواقص واحدها از طریق بررسی و ارزیابی شکایات .
۵- بازنگری مقررات و ضوابط اجرای در واحدهای تابعه با مطالعه و تحقیق ودر خصوص شکایات واصله.
۶- کاهش میزان شکایات ارباب رجوع از واحدهای تابعه
شرح وظایف ( طبق بخشنامه ۳۵۶۶۵/۱۸۰۱ مورخ ۴/۳/۸۷)
۱- دریافت شکایات حضوری و مکتوب ارباب رجوع ازکارکنان وواحدهای دستگاه .
۲- بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پی گیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی.
۳- بررسی و پاسخگویی درخصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور.
۴- پی گیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان
۵- جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماه ،تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرائی دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی می گردد.
۶- پی گیری از نتایج گزارش های تهیه شده.
۷- پی گیری برای ارسال به شاکیان.

فهرست