تصویر لودر
واحد بازرسی
تعریف
فعالیت منظم و هدف دار و با برنامه به منظور مقایسه عملکرد جامعه مورد بازرسی با قوانین و مقررات و استانداردهای تعین شده بر اساس ماموریت قانونی وزارت مطبوع.
اهداف:
۱- حصول اطمینان از حسن اجرای ظوابط و مقررات توسط جامعه هدف.
۲- فراهم نمودن زمینه جهت توسعه هرچه سریعتر و همه جانبه کشور .
۳- انطباق سازی وضعیت کلی ، ساختاری و تشکیلاتی واحدها با مقررات و دستورالعمل ها.
۴- ارتقاء سطح مدیریت واحدها طبق قوانین و ضوابط.
۵- ارتقاء عملکرد واحدها و کارکنان منطبق با استانداردها.
۶- تحقق صحیح روند رسیدگی به گزارشات و شکایات مقرون به دلیلی که دایر بر وقوع تخلفات و سوء جریانات یا نقص قوانین.
۷- تحقق اجرای دستورات مقام محترم وزارت متبوع یا مدیریت محترم دفتر و یا درخواست معاونین در حیطه موضوع خاص ارجاعی.
شرح وظایف(طبق بخشنامه ۳۵۶۶۵/۱۸۰۱ مورخ ۴/۳/۸۷)
۱- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحدهای ملی ، استانی برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد، اقدام کنندگان با اهداف برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی دستگاه.
۲- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع.
۳- تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه وسالانه برای اطلاع وزیر و بالاترین مقام اجرایی دستگاه از عملکرد واحدهای مختلف.
۴- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظایف مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاهها و رسانه های جمعی و مطبوعات.
۵- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده.
۶- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و بالاترین مقام اجرائی دستگاه.
۷- آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دستگاه.
۸- اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط.
فهرست