تصویر لودر

نیروی انسانی شاغل: ۸۲۰ نفر
تعداد پزشکان متخصص ، عمومی و فوق تخصص: ۶۱ نفر
تعداد پیراپزشکان شاغل: ۵۳۱ نفر
تعداد بازنشسته ها در یکسال: ۳۹ نفر

معاونت توسعه مدیریت و منابع

تعداد مراکز بهداشتی: ۱۲ باب
تعداد خانه های بهداشت: ۵۰ باب
تعداد تزریق واکسن کرونا: ۱۹۵۱۱۱ دوز
تعدادویزیت مامایی: ۶۰۱۸ ویزیت
تعداد ویزیت دندانپزشکی: ۸۴۹ ویزیت(۲۱۵۶خدمت)

معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت

اعمال جراحی(۶ ماهه اول): ۱۵۵۸ مورد
مراجعه به بیمارستان(۶ ماهه اول): ۳۱۹۵۷۳ مورد
مراجعه بستری(۶ ماهه اول): ۱۵۳۹۴ مورد
مراجعه به درمانگاه و کلینیک ویژه(۶ ماهه اول): ۱۶۲۷۷ مورد

معاونت درمان

تعداد دانشجویان: ۲۷۷ نفر
تعداد اعضای هیئت علمی: ۱۷ نفر
تعداد گروه های آموزشی: ۲ گروه
تعداد کتابخانه ها: ۱ کتابخانه
تعداد خوابگاه ها: ۲ خوابگاه
سلف دانشجویان: ۱ دستگاه

 معاونت آموزش،تحقیقات، دانشجویی و فرهنگی

شرکت های تولید مواد غذایی و آرایشی بهداشتی: ۸ واحد
داروخانه های تحت نظارت: ۹ واحد
مراجعین دارویی: ۱۶۴ عدد
تعداد اقلام غیر مجاز: ۱۰ مورد

مدیریت غذا و دارو