تصویر لودر

معرفی مسئول روابط عمومی

 

نام و نام خانوادگی: مهندس مجتبی نجفی

سمت مورد تصدی: مسئول روابط عمومی دانشکده

تحصیلات /مدارک و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

فهرست