نام و نام خانوادگی حسین سلیمانی

سمت مورد تصدی مسئول دفتر و روابط عمومی دانشکده

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی لیسانس مدیریت دولتی

فهرست
Skip to content