تصویر لودر

معرفی مسئول روابط عمومی

 

نام و نام خانوادگی: مهندس مجتبی نجفی

سمت مورد تصدی: مسئول روابط عمومی دانشکده

رشته تحصیلی :   مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

فهرست