تصویر لودر

نام و نام خانوادگی: محمد فیروز بخت

سمت مورد تصدی: کارشناس امور حقوقی دانشکده

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد حقوق اسلامی

نام و نام خانوادگی: محمد مهدی عباسی کرم

سمت مورد تصدی: کارشناس امور حقوقی دانشکده

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

فهرست