نام و نام خانوادگی: کامران تشکینی

سمت مورد تصدی: رئیس اداره حراست دانشکده

تحصیلات/مدارک و رشته تحصیلی: لیسانس مبارزه با بیماری ها

فهرست