تصویر لودر

معرفی مدیر حراست

 

نام و نام خانوادگی: مهندس قدیر نامجو

سمت مورد تصدی: مدیر اداره حراست دانشکده

تحصیلات/مدارک و رشته تحصیلی:

فهرست