تصویر لودر

معرفی رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات

 

نام و نام خانوادگی: آرش خدابخشی

سمت مورد تصدی: سرپرست اداره آمار و فناوری اطلاعات

رشته تحصیلی:  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

مقطع تحصیلی: کارشناسی

فهرست