نام و نام خانوادگی: عبداله آزرمی

سمت مورد تصدی: رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات

تحصیلات/مدارک و رشته تحصیلی:  مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

فهرست