تصویر لودر

معرفی رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات

 

نام و نام خانوادگی: آرش خدابخشی

سمت مورد تصدی: سرپرست اداره آمار و فناوری اطلاعات

رشته تحصیلی:  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

مقطع تحصیلی: کارشناسی

الف – حوزه نرم افزار

مطالعه، طراحی و پیاده سازی نرم افزار های کاربردی.

 نصب، راه اندازی و آمــــــوزش نرم افزارهای کاربردی تدوین شده.

 نصب، راه اندازی و آموزش کاربران و کارشناسان برای استفاده از نرم افزارهای پیاده سازی شده.

 شناسایی و تشخیص نیازهای نرم افزاری حوزه از طریق مطالعه سیستماتیک و مستمر و تهیه و تدوین گزارشهای تحلیلی همراه با ارائه راه حلهای اجرایی.

 ارائه خدمات پشتیبانی در زمینه نگهداری و رفع اشکال و به روز رسانی برنامه های نرم افزاری در دست اجرا.

 نظارت بر طراحی و اجرای نرم افزار های طرا حی شده و همکاری با طراحان طرف قرارداد به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح مفاد قراردادهای منعقده.

 نظارت، ارزشیابی و کنترل پروژه های طراحی نظامهای رایانه ای که توسط پیمانکار به انجام می رسد.

 بررسی نیازهای نرم افزاری مورد نیاز واحدهای مختلف و ارائه نظارت مشورتی برای خرید یا سفارش خرید آنها.

 تهیه و حفظ و نگهداری مستندات نرم افزارهای طراحی یا خریداری شده به منظور مراقبت و پشتیبانی بهتر از سیستمهای در دست اجراء.

 تهیه تدوین و اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران، کارشناسان و عموم کاربران جهت استفاده بهتر و موثرتر از نظام رایانه ای.

 نظارت بر پشتیبان گیری دوره ای از داده های مهم مربوط به نرم افزارها.

 فراهم سازی بستر استفاده از منابع نرم افزاری شبکه ازقبیل نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد درخواست کاربران با درنظرگرفتن نیاز واقعی آنها جهت جلوگیری ازترافیک نرم افزاری در هر سیستم (قراردادن پکیج نرم افزارها در سرور).

 نیازسنجی نرم افزارهای تحت شبکه حوزه مربوطه و اعلام آنها به مدیریت فناوری و ارائه مشاوره های لازم دراین خصوص به مرکز در جهت تهیه ، آماده سازی و ارتقاء نرم افزارهای مورد نیاز.

 ارتباط مستمر با شرکتهای طرف قرارداد واحد و رفع اشکالات و نیازهای کاربران.

 ارائه مشاوره برای استفاده بهینه از نرم افزارها.

 رفع آلودگیهای ویروسی بوجود آمده در کامپیوترهای اداری.

 

 ب – حوزه شبکه

 ارائه راهکار های نوین جهت ارتقاء شبکه.

 ارائه خدمات پشتیبانی در زمینه نگهداری برنامه های نرم افزاری در دست اجراء.

 راه اندازی سرور های مور نیاز واحد.

 پشتیبانی شامل رفع مشکلات احتمالی سرور و تهیه نسخ پشتیبان.

 ارتقا سرورهای محلی به منظور بهینه سازی ارائه سرویس به کاربران.

 اقدام درجهت اتصال و یا انفصال کامپیوترهای موجود در حوزه بنا به نیاز و فراهم نمودن مقدمات لازم و انجام تنظیمات مربوطه منطبق بر فرآیندهای موجود.

 برطرف نمودن اشکالات کاربران در استفاده از سرویسهای شبکه بیمارستان طبق فرآیندهای موجود.

 حفظ امنیت فیزیکی محیط اتاق سرور- دما و دقت در عبور و مرور ها.

 ج – حوزه سخت افزار

 بررسی نیازهای سخت افزاری مورد نیاز واحدها و تشخیص و تعیین چگونگی رفع نیازها با استفاده از امکانات موجود و ارائه نظارت کارشناسی برای خرید یا سفارش خرید آنها.

 نصب و راه اندازی سخت افزار مورد نیاز کاربران و کارشناسان برای استفاده از نرم افزارهای طراحی شده.

 ارائه خدمات پشتیبانی فنی برای نگهداری و تعمیر تجهیزات و وسایل سخت افزاری به طور مستقیم از خدمات متمرکز و یاخدمات فنی خارج از مجموعه.

 تهیه، نصب و پشتیبانی کلیه تجهیزات فعال و غیر فعال.

 طراحی و تدوین گردش کار واحد جهت جلوگیری از اتلاف وقت نیرو ها.

 تهیه بر چسب و شناسنامه فنی سخت افزار جهت کلیه سیستم ها و تشکیل پرونده جهت دسترسی سریع.

 سرویس دوره ای سخت افزار حوزه طبق فرآیند مربوطه.

 رفع اشکالات و موارد پیش آمده در هر سیستم و لوازم جانبی و نصب سیستم عامل و درایوها.

 د – قراردادها

 مشارکت در تهیه و تدوین قراردادهای موجود در زمینه های مختلف فناوری اطلاعات.

 نظارت بر اجرای صحیح مفاد قراردادها.

 ه- وب سایت 

 طراحی وب سایت برای تمام بخشهای حوزه با در نظر داشتن استانداردهای تعریف شده از سوی مدیریت فناوری

 بروزرسانی صفحات وب سایت.

 قراردادن اخبار مرتبط با حوزه کاری مربوطه و مورد نیاز عموم درسایت.

 طراحی فرمها و گنجاندن آن در سایت در جهت کاهش مراجعات مستقیم ارباب رجوع به محل و حرکت در جهت تکریم ارباب رجوع.

 نظارت و کنترل محتوای صفحات با رعایت سلسله مراتب اداری در مطالب ارائه شده برای Website.

 و- آموزش

 مشارکت در برگزاری برنامه های آموزشی مدیریت IT.

 شرکت فعال در برنامه های آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه.

 آموزش موردی کاربران و تهیه جزوات آموزشی مورد نیاز.

 ارائه آموزشهای مورد نیاز کاربران .

 ز- امور ستادی

 انتقال تصمیمات مدیریت فناوری اطلاعات به حوزه مربوطه.

انتقال نظرات و نیازها ( حسب عملکرد حوزه مربوطه ) به مدیریت فناوری اطلاعات.

 شرکت در جلسات مدیریت فناوری به طور منظم.

 پاسخ به مکاتبات اداری در موعد مقرر.

 ارائه گزارشات لازمه و مرتبط در موعد مقرر.

 پایش و ارزشیابی منظم از تمام فعالیتهای مرتبط با IT.

 ح- شرح وظایف کارشناسان فناوری اطلاعات یک بیمارستان در ارتباط با نرم افزار HIS

 برنامه ریزی در جهت آموزش کل پرسنل بیمارستان و اعلام آن به مدیریت.

 آموزش موردی به پرسنل در بخشها و واحدها .

 ارتباط بین بیمارستان و تیم نرم افزار در مورد خواسته ها و نیازهای مجموعه.

 اعلام گزارش خرابی و نقص به شرکت پشتیبان و پی گیری رفع آن از طریق مدیر پشتیبانی شرکت.

 نیاز سنجی سخت افزار مورد نیاز و پی گیری آن.

 تهیه پشتیبان از بانکهای اطلاعاتی نرم افزار HIS.

نام و نام خانوادگی: علی فرهادی تبار

سمت مورد تصدی: کارشناس فناوری اطلاعات ستاد

تحصیلات/مدارک و رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

نام و نام خانوادگی: عبداله آزرمی

سمت مورد تصدی: کارشناس فناوری اطلاعات فوریت های پزشکی

تحصیلات/مدارک و رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

نام و نام خانوادگی: علی نوری

سمت مورد تصدی: کارشناس فناوری اطلاعات معاونت بهداشتی

تحصیلات/مدارک و رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

نام و نام خانوادگی: سروش عافیتی مهرورز

سمت مورد تصدی: کارشناس فناوری اطلاعات

تحصیلات/مدارک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت IT

نام و نام خانوادگی: فردین نوروزی

سمت مورد تصدی: کارشناس فناوری اطلاعات ستاد دانشکده

تحصیلات/مدارک و رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

نام و نام خانوادگی: مهدی اسدبیگی

سمت مورد تصدی: مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمارستان قائم (عج)

تحصیلات/مدارک و رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

نام و نام خانوادگی: میلاد عافیتی

سمت مورد تصدی: کارشناس فناوری اطلاعات معاونت آموزشی

تحصیلات/مدارک و رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

شماره تماس:  ۰۸۱۳۳۱۲۴۴۲۷