تصویر لودر

وظایف‌ اصلی آزمایشگاه غذا

  • کلیه فعالیت‌های مرتبط با آزمون جهت ارزیابی کیفیت مواد غذایی و آشامیدنی در دامنه کنترل محصولات تراریخته، بررسی حلیت، کنترل آلایندههای صنعتی، مایکوتوکسین‌ها، بسته بندی، فلزات سنگین، آزمون‌های مرتبط با کنترل کیفیت روغنها و چربی‌ها، شیر و فرآورده‌های لبنی، کنترل کیفیت غلات، بافت شناسی و شیمی پروتئین، آنالیز باقیماندهها (آفت‌کش‌ها، آنتی بیوتیکها، هورمون‌ها) بررسی رنگها، اسانس و عرقیات و کنترل فرآورده‌های فرآوردههای میوه و سبزیجات و قندها.
  • راه اندازی و اعتبارسنجی روش های معتبر آزمون
  • بازرسی ها و ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار و مجاز
  • تهیه دستورالعمل ها و روش های اجرایی
  • ارسال نمونه های مهارت آزمایی
  • برگزاری دوره های آموزشی
  • مشارکت در برنامه های ارزیابی ریسک
  • مشارکت در تدوین ضوابط، قوانین و مقررات ملی
  • مشارکت در برنامه‌های ملی و بین المللی
فهرست