تصویر لودر

معرفی رئیس دبیرخانه هیات امناء

 

نام و نام خانوادگی: مجتبی نجفی

سمت مورد تصدی: رئیس دبیرخانه هیات امناء دانشکده

رشته تحصیلی :   مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

فهرست