نام و نام خانوادگی: مهندس مجتبی نجفی

سمت مورد تصدی: رئیس دبیرخانه هیات امناء دانشکده

تحصیلات /مدارک و رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

فهرست
Skip to content