تصویر لودر

معرفی رئیس دبیرخانه هیات امناء

 

نام و نام خانوادگی: مهندس مجتبی نجفی

سمت مورد تصدی: رئیس دبیرخانه هیات امناء دانشکده

تحصیلات /مدارک و رشته تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

فهرست