تصویر لودر

نام و نام خانوادگی: خسرو مردانی

سمت مورد تصدی: مسئول مرکز پایش مراقبت های درمانی MCMC فوریت های پزشکی

تحصیلات/مدارک و رشته تحصیلی: کارشناس فوریت های پزشکی

فهرست