تصویر لودر

نام و نام خانوادگی: حامد جلیلی

سمت مورد تصدی: مسئول واحد نظارت و ارزیابی

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناس فوریت های پزشکی

۱- ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺎﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﮐﺰي و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

۲- ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ

۳-  ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت و اﻧﻌﮑﺎس ﺗﺸﮑﺮات ﻣﺮدﻣﯽ

۴-  ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺷﮑﺎﯾﺖ و اﻧﺘﻘﺎدات در ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اورژاﻧﺲ

۵- ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻮﺳﻂ  ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ” ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ رﯾﺲ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اورژاﻧﺲ، ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ  و ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮزش و ﻣﺴﺌﻮل ارﺗﺒﺎﻃﺎت  و ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ”  اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ واﺣﺪ آﻣﻮزش در ﺟﻬﺖ رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ و ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽ اﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و آﻣﻮزش  ﮐﺎرﮐﻨﺎن و واﺣﺪﻫﺎ   ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎ ﻫﺎ و ﺷﮑﺎﯾﺖ

۶-  ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻨﺒﯿﻪ  ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ

۷-  ﮐﻨﺘﺮل آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺑﻨﺰﯾﻦ

۸-  ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ

۹-  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ

۱۰- ﻧﻈﺎرت ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ

۱۱-  اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﮑﺮﯾﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع

شماره تماس:  ۰۸۱۳۳۱۱۲۴۶۰