تصویر لودر

 

نام واحد نام مسئولین شماره اتاق
ریاست دانشکده خانم دکتر عزتی ۱۴
درمان بیماری ها خانم بیگ محمدی ۲
امور مامایی خانم بیگ لری ۲
اداره نظارت و اعتبار بخشی خانم عقیقی شریف ۴
اتاق جلسات ۷
شماره تماس: ۰۸۱۳۳۱۲۲۴۹۹

 

 

نام واحد نام مسئولین شماره اتاق
 حراست آقای کامران تشکینی ۸
اداره امور مراکز تشخیص و درمان آقای مرتضی جعفری ۹
اداره امور آزمایشگاهها آقای امید علی کریمی ۹
 اداره آمار و فناوری اطلاعات آقای مهندس عبداله آزرمی ۱۱
رئیس دفتر ریاست آقای مهندس مجتبی نجفی ۱۲
روابط عمومی آقای حسین سلیمانی ۱۲
دبیرخانه آقای فرشید بیاتی ۱
شماره تماس:۰۸۱۳۳۱۲۲۴۹۹