تصویر لودر


فرم شکایات مدیریت غذا و دارو

ارباب رجوع محترم لطفا پس از دانلود فرم شکایت مورد نظر، از فرم مربوطه پرینت گرفته و پس از وارد کردن اطلاعات خواسته شده به واحد مربوطه تحویل دهید.

 

 فرم شکایت از داروخانه  دانلود فرم
 فرم شکایت از مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی   دانلود فرم