تصویر لودر

میز خدمت

ردیف عنوان خدمت کلان عنوان زیر خدمت نحوه ارائه زیرخدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس واحد پاسخگو
۱ آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده های سلامت آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده های سلامت حضوری آدرس در سامانه ملی خدمات لینک ۰۸۱۳۳۱۱۸۱۳۳
۲ ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی غیر حضوری آدرس در سامانه ملی خدمات لینک ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۲
۳ آموزش مستمر جامعه پزشکی آموزش مستمر جامعه پزشکی غیر حضوری، حضوری آدرس در سامانه ملی خدمات لینک ۰۸۱۳۳۱۱۱۵۶۳۰
۴ ارائه اطلاعات فراورده های سلامت محور ارائه اطلاعات فراورده های سلامت محور حضوری آدرس در سامانه ملی خدمات لینک ۰۸۱۳۳۱۱۸۱۳۳
۵ ارائه اطلاعات عوارض مصرف فراورده های سلامت محور ارائه اطلاعات عوارض مصرف فراورده های سلامت محور حضوری آدرس در سامانه ملی خدمات لینک ۰۸۱۳۳۱۱۸۱۳۳
۶ ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی غیر حضوری آدرس در سامانه ملی خدمات ۰۸۱۳۳۱۱۱۵۶۳۰
۷ ارائه خدمات استحقاق درمان ارائه خدمات استحقاق درمان غیر حضوری آدرس در سامانه ملی خدمات ۰۸۱۳۳۱۱۱۵۶۳۰
۸ ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی غیر حضوری آدرس در سامانه ملی خدمات لینک ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۲
۹ ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی غیر حضوری آدرس در سامانه ملی خدمات ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۲
۱۰ ارائه شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه ارائه شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه حضوری آدرس در سامانه ملی خدمات ۰۸۱۳۳۱۲۲۰۱۳
فهرست