تصویر لودر

نظارت درونی و احساس حضور در محضر حق، مانع از تخلف انسانها می شود. اما این عامل در همه انسانها و به قدر کافی وجود ندارد.

بنابراین نظارت بیرونی از اهم مسائل تمامی جوامع بشری است. 

 

مقام معظم رهبری