تصویر لودر

نام و نام خانوادگی: وحید احمدی پناه

سمت مورد تصدی: سرپرست گروه بودجه و پایش عملکرد

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار زیستی

فهرست