تصویر لودر

نام و نام خانوادگی: جعفر سالمی ظریف

سمت مورد تصدی: مدیر امور مالی دانشکده

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناسی حسابداری

فهرست