تصویر لودر

نام و نام خانوادگی: مهندس صمد صوفی

سمت مورد تصدی: رئیس اداره پشتیبانی و امور رفاهی دانشکده

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی بهداشت  محیط

فهرست