تصویر لودر

نام و نام خانوادگی: مهندس علی شهبازی

سمت مورد تصدی: رئیس گروه توسعه و تحول سازمان دانشکده

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست

فهرست