تصویر لودر

نام و نام خانوادگی:   مهندس صادق نجفی فاتح

سمت مورد تصدی: معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد عمران (مکانیک خاک و پی)

فهرست