تصویر لودر

نام و نام خانوادگی: احمد اکبری شایگان

سمت مورد تصدی: رئیس اداره منابع انسانی دانشکده

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناس امور فرهنگی

فهرست