تصویر لودر

نام و نام خانوادگی: معصومه عقیقی شریف

سمت مورد تصدی: رئیس اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی

فهرست