تصویر لودر

نام و نام خانوادگی: دکتر حامد صفاری

سمت مورد تصدی: معاون درمان دانشکده

تحصیلات/مدارک و رشته تحصیلی: متخصص بیماریهای داخلی

فهرست