تصویر لودر

نام و نام خانوادگی: امیدعلی کریمی عزتیان

سمت مورد تصدی: رئیس اداره امور آزمایشگاه ها

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناس علوم آزمایشگاهی

فهرست