تصویر لودر

نام و نام خانوادگی: اسماء قاسمی

سمت مورد تصدی: کارشناس تعالی خدمات بالینی معاونت درمان

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: لیسانس گفتار درمانی

شرح وظایف :

سیاستگذاری و نظارت بر نحوه و حسن اجرای بخشنامه ها و مقررات وزارت متبوع در بیمارستانهای تحت پوشش.
  برنامه ریزی جهت بکارگیری نیروهای تخصصی طرح و ضریب کا

 پیگیری و اجرای برنامه های آموزشی جهت ارتقاء دانش و فن آوری در بیمارسانها

 همکاری و هماهنگی متقابل با سایر واحدهای معاونت درمان و معاونتهای ذیربط

 شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوطه و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی

 رسیدگی به شکایات از بیمارستانهای دولتی

پیگیری اخذ مجوزهای لازم برای توسعه و احداث بیمارستانهای دولتی

نیاز سنجی منطقی منابع ، تجهیزات و نیروی انسانی تخصصی در بیمارستانها

شماره تماس:  ۰۸۱۳۳۱۱۵۰۱۴

شماره فکس:  ۰۸۱۳۳۱۲۲۲۳۱