تصویر لودر

نام و نام خانوادگی: مرتضی جعفری

سمت مورد تصدی: رئیس اداره امور مراکز تشخیصی و درمانی

تحصیلات/ مدارک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

فهرست