📣 آگهی تأسیس داروخانه در اسدآباد

🔰 مدیریت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد از کلیه متقاضیان تأسیس داروخانه که دارای حداقل شرایط تأسیس طبق آیین نامه و ضوابط تأسیس اداره و ارائه خدمات داروها می‌باشند دعوت به عمل می آورد تا نسبت به تأسیس داروخانه روزانه و شبانه روزی در مناطق مورد نیاز شهرستان اسدآباد و محل بیمارستان قائم (عج) اسدآباد، طبق آیین نامه و ضوابط مذکور اقدام نمایند.

🔺 مقتضی است کلیه متقاضیان تأسیس داروخانه در محل‌های مذکور، ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج این آگهی جهت اعلام آمادگی و تکمیل مدارک نهایی به مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی واقع در اسدآباد – میدان امام(ره) مراجعه نمایند.

✳️ روابط عمومی مدیریت غذا و دارو اسدآباد

تعداد بازدید کل: 21 , تعداد بازدید روزانه: 2 

فهرست