تصویر لودر

دربیمارستان حضرت قائم(عج) انجام شد.

با توجه به این مهم که رشد و نمو گیاهان همواره تحت تأثیر عوامل محدود کننده ای همچون آفات قرار می گیرد و این آفات باعث ضعف عمومی و در نهایت خشکیدگی گیاه می شود.

بنابراین هر ساله به منظور کنترل آفت و مبارزه با بیماری های گیاهان به جهت حفظ و سالم ماندن درختان طرح سمپاشی درختان و فضای سبز توسط نیروی فضای سبز بیمارستان حضرت قائم(عج)انجام می گیرد.

Loading

فهرست