تصویر لودر

درسالن آمفی تئاتر بیمارستان حضرت قائم (عج)برگزارشد.

کارگاه آموزشی رتینوپاتی با حضور سرپرستار بخش ها، نیروهای زایمان، نوزادان و زنان به علاوه مراقبین سلامت و ماماهای بهداشت برگزارشد.

رتینوپاتی به عنوان یک مشکل جدی و علت مهم نابینایی در نوزادان نارس با سر فصل اهمیت بیماری، پاتوژنز بیماری، تشخیص زود هنگام، غربالگری، درمان بهنگام و پیشگیری از آسیب های شبکیه و اهمیت پیگیری بیماران با توجه دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت با تدریس سرکار خانم دکتر کرمی متخصص محترم چشم پزشکی بیمارستان حضرت قائم(عج) و به همت واحد آموزش بیمارستان برگزار گردید.

Loading