تصویر لودر

برگزاری کمیته کنترل عفونت و بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط

این جلسه به ریاست فرهاد هادی کبیر مدیریت بیمارستان دردفتر ریاست برگزارشد

این کمیته در راستای ارائه راهکار در رابطه با مشکلات بخش های بستری در زمینه بهداشت محیط و حرفه ای و کنترل عفونت و تامین بودجه و زیر ساخت های لازم برگزار شد .

Loading

فهرست