تصویر لودر

دربیمارستان حضرت قائم (عج)صورت گرفت.

 بازدید از بخش های زنان و زایمان با هدف پایش و آموزش های لازم در خصوص اجرای برنامه pmtct

این بازدید با حضور کارشناسان ستادی معاونت بهداشت و درمان انجام شد.

مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

Loading

فهرست