تصویر لودر

حضور کارشناسان مامایی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد در وبینار هوش مصنوعی در بهداشت باروری

 مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

 

Loading

فهرست