تصویر لودر

 توسط مدیریت اداره اورژانس پیش بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد صورت پذیرفت.

 به همت و پیگیری های انجام شده توسط مدیریت اداره اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشکده سامانه نظر سنجی از مددجویان و سامانه ارتباط ناشنوایان جهت درخواست خدمات اورژانس پیش بیمارستانی راه اندازی و به بهره برداری رسید.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

Loading

فهرست