تصویر لودر

 برگزاری کارگاه آموزشی سلامت دهان ودندان در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد.

 کارگاه آموزشی سلامت دهان ودندان به همت واحد سلامت دهان و دندان این معاونت جهت مراقبین سلامت و کارشناسان ناظر مراکز جامع سلامت معاونت بهداشتی با تدریس خانم دکتر نیکی خواه دندانپزشک برگزار شد.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

 

Loading